Harmonica Tabs - Why (Full House OST) - Bi Rain

Harmonica Tabs - Why (Full House OST) - Bi Rain

Soạn Tabs: HTH

Tabs: Tremolo

11 11 12, 12 12 11 10 12
12 13 12 11, 11 11 11 10 9 11
11 12 11 10, 10 10 10 9 8 10
10 9 8 9 10 11
11 11 12, 12 12 11 10 12
12 13 12 11, 11 11 11 10 9 11
11 12 11 10, 10 10 10 11 12 12
12 12 12 13 14 14 13 16 16
14 16 15 15 15 15 15 16 16 14 14 12 12
14 15 16 16 16 16 16 14 14 13 13 11 11
11 12 13 14 14 14 13 12 11 10 12 16 14 14 13 16 16
14 16 15 15 15 15 15 16 16 14 14 12 12
14 15 16 16 16 16 16 14 14 13 13 11 11
11 12 13 14 14 14 13 14 16 14
11 11 10 9 10
11 12 10 11
(10 9 8)

Tabs: Diatonic

5 5 -5, -5 -5 5 -4 -5 
-5 6 -5 5, 5 5 5 -4 4 5
5 -5 5 -4, -4 -4 -4 4 -3 -4
-4 4 -3 4 -4 5
5 5 -5, -5 -5 5 -4 -5 
-5 6 -5 5, 5 5 5 -4 4 5
5 -5 5 -4, -4 -4 -4 5 -5 -5
-5 -5 -5 6 -6 -6'' -7 -7
-6 -7 7 7 7 7 7 -7 -7 -6 -6 -5 -5 
-6 7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 6 6 5 5
5 -5 6 -6 -6 -6 6 -5 5 -4 -5 -7 -6 -6'' -7 -7
-6 -7 7 7 7 7 7 -7 -7 -6 -6 -5 -5 
-6 7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 6 6 5 5
5 -5 6 -6 -6 -6'' -6 -7 -6 
5 5 -4 4 -4 
5 -5 -4 5 
(-4 4 -3)

Video Harmonica

Video Music


Sheet Music
Note:
Midi Down

Harmonica Tabs - Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh

Harmonica Tabs - Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh

Soạn Tabs: KsN

Tabs: Tremolo

16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 11
11 13 14 14 14 15 16 14 13 10 11
16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 11
14 16 15 15 15 14 16 16 16 15 14
16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 11
11 13 14 14 14 15 16 14 13 10 11
16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 13
14 16 15 15 15 14 16 16 16 15 14
16 15 18 17 18 17 15 14
16 15 17 18 18 16 14 13
18 17 18 15 17 18 18 19 17
16 15 18 17 18 17 15 14
16 15 17 18 18 16 14 13
18 17 18 15 15 18 18 19 22

Tabs: Diatonic

-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 5
5 6 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 -4 5
-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 5
-6 -7 7 7 7 -6 -7 -7 -7 7 -6
-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 5
5 6 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 -4 5
-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 6
-6 -7 7 7 7 -6 -7 -7 -7 7 -6
-7 7 -8 8 -8 8 7 -6
-7 7 8 -8 -8 -7 -6 6
-8 8 -8 7 8 -8 -8 9 8
-7 7 -8 8 -8 8 7 -6
-7 7 8 -8 -8 -7 -6 6
-8 8 -8 7 7 -8 -8 9 -10

Video Harmonica
Video MusicSheet Music
Note:
Midi Down

Harmonica Tabs - Because I miss you (Heartstrings OST) - Jung Yong Hwa

Harmonica Tabs - Because I miss you (Heartstrings OST) - Jung Yong Hwa

Soạn Tabs: KsN

Tabs: Tremolo

11 10 11 13 14 13 10
14 9 8 14 13
14 14 14 16 16 16 16 13 15
12 11 9 12 11 9 10
11 10 11 13 14 13 10
14 9 8 14 13
14 14 14 16 16 16 16 18 15
17 17 17 17 18 15 18
17 17 17 17 18 15 19
15 15 15 15 16 14 17
16 15 14 15 16 15 13
18 17 17 20 20 20 20 17 15 18
17 17 17 17 18 15 19
15 15 15 15 16 14 17
16 15 14 15 16 15 13
18 17 20 20 20 20 19 17 18
15 16 18 15
11 10 11 13 14 13 10
14 9 8 14 13
14 14 14 16 16 16 16 18 15
17 17 17 17 20 17 18
17 17 17 17 18 15 19
15 15 15 15 16 14 17
16 15 14 15 16 15 13
18 17 17 20 20 20 20 17 15 18
17 17 17 17 18 15 19
15 15 15 18 17 19 17
16 15 14 15 16 15 13
18 17 20 20 20 20 19 17 18
15 16 18 15


15 16 15 16 15 18 17 20 19 17 18 15
20 17 15 20 17 15 18

Tabs: Diatonic

5 -4 5 6 -6 6 -4
-6 4 -3 -6 6
-6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 6 7
-5 5 4 -5 5 4 -4
5 -4 5 6 -6 6 -4
-6 4 -3 -6 6
-6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -8 7
8 8 8 8 -8 7 -8

8 8 8 8 -8 7 9
7 7 7 7 -7 -6 8
-7 7 -6 7 -7 7 6
-8 8 8 -9 -9 -9 -9 8 7 -8

8 8 8 8 -8 7 9
7 7 7 7 -7 -6 8
-7 7 -6 7 -7 7 6
-8 8 -9 -9 -9 -9 9 8 -8
7 -7 -8 7

5 -4 5 6 -6 6 -4
-6 4 -3 -6 6
-6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -8 7
8 8 8 8 -9 8 -8

8 8 8 8 -8 7 9
7 7 7 7 -7 -6 8
-7 7 -6 7 -7 7 6
-8 8 8 -9 -9 -9 -9 8 7 -8

8 8 8 8 -8 7 9
7 7 7 -8 8 9 8
-7 7 -6 7 -7 7 6
-8 8 -9 -9 -9 -9 9 8 -8
7 -7 -8 7

7 -7 7 -7 7 -8 8 -9 9 8 -8 7
-9 8 7 -9 8 7 -8

Video Harmonica

Video Music


Sheet Music:
Note:
Midi Down:

Harmonica Tabs - Jar of Hearts - Christina Perri

Harmonica Tabs - Jar of Hearts - Christina Perri

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

Verse 1:
 11 11 14 16 15 11 10 9 11
 10 10 10 10 10 11 12 10
 11 11 11 14 16 15 11 10 9 11
 10 10 10 10 10 11 12 12
 14 16 15 15 18 16
 14 16 15 15 15 15 13

Chorus:
 13 13 15 15 18
 18 18 18 15 16 15 16 14
 15 15 18 15 15
 15 15 18 15 15

Verse 2:
 11 11 14 14 16 15 15 18
 18 18 18 18 15 16 14
 17 20 17 20 17 18 15 17
 19 19 19 19 20 17 15 16 14
 14 16 15 15 18 16
 14 16 15 15 15 18 15 16 15

Chorus:
 13 13 15 15 18
 18 18 15 16 15 16 14
 15 15 18 15 15
 15 15 18 16 15
 13 13 15 15 18
 18 18 15 16 15 16 14
 15 15 18 15 15
 15 15 18 16 15

Bridge:
 17 17 20 17
 17 20 17 17 20 17 18 15 14
 14 17 17 20 17
 17 20 17 17 20 17 18 15 14
 22 17 18 17 17 17 18 18 14
 14 14 16 15 14
 17 17 18 15 18 17 20 17 18 15

Harmonica Tabs - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng

Harmonica Tabs - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng

Soạn Tabs: Lá Sắp Rụng

Tabs: Tremolo

11 10 11 13, 11 10 11 13
Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.
14 14 14 14 13 12 13
nhớ lắm kí ức anh và em...
11 13 14 14 14 16, 16 14 16 16 15 15
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây...
14 16 15 15 15 15 16 14 13
bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại.
11 10 11 13, 11 10 11 13
Những giọt nước mắt… lăn dài trên mi...
14 14 14 14 13 12 13
cứ thế... anh biết phải làm sao?
11 13 14 14 14 16, 16 14 16 16 18 15
Tình yêu trong em đã mất, phai dần đi theo gió bay...
14 16 15 15 15 15 15 18 18
còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh.
Chorus
17 17 17 19, 17 18 18 18 19
Em đi xa quá… Em đi xa anh quá...
17 18 15 15 15 15 18 17 16 16 15 16
có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
14 13 14 14 15 18, 16 14 13 13 16 15
anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
18 17 20 20 20 20 19 17 18 18 17 18
ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?
17 17 17 19, 17 18 18 18 19
Em ơi anh nhớ... Em ơi anh rất nhớ...
17 19 22 22 22 22 19 18 17 19 19 19
từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu??
17 18 17 18 17 15 14 15
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi..
17 18 17 18 17 15 14 15
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...
18 17 20 20 20 19 17 18
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...
15 18 15
Anh nhớ... em!

19 19 19 19 17 18 17 19 17 18 17
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em.
20 17 15 20 20 17 15 18 18
Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em...
15 18
Uh ohhhh...

Tabs: Tremolo (tông thấp)

5 2 5 7, 5 2 5 7 
Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.
6 6 6 6 7 4 7 
nhớ lắm kí ức anh và em...
5 7 6 6 6 8, 8 6 8 8 9 9 
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây...
6 8 9 9 9 9 8 6 7 
bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại.
5 2 5 7, 5 2 5 7
Những giọt nước mắt… lăn dài trên mi...
6 6 6 6 7 4 7 
cứ thế... anh biết phải làm sao?
5 7 6 6 6 8 8 6 8 8 10 9 
Tình yêu trong em đã mất, phai dần đi theo gió bay...
6 8 9 9 9 9 9 10 10 
còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh.

Chorus:

11 11 11 13, 11 10 10 10 13 
Em đi xa quá… Em đi xa anh quá...
11 10 9 9 9 9 10 11 8 8 9 8
có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. 
6 7 6 6 9 10 8 6 7 7 8 9
anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt. 
10 11 12 12 12 12 13 11 10 10 11 10 
ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?
11 11 11 13, 11 10 10 10 13 
Em ơi anh nhớ... Em ơi anh rất nhớ...
11 13 14 14 14 14 13 10 11 13 13 13
từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu?? 
11 10 11 10 11 9 6
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi..
11 10 11 10 11 9 6
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...
10 11 12 12 12 13 11 10 
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...
9 10 9 
Anh nhớ... em!

13 13 13 13 11 10 11 13 11 10 11 
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em.
12 11 9 12 12 11 9 10 10 
Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em...
9 10 
Uh ohhhh...

Tabs: Diatonic

 5 -4 5 6, 5 -4 5 6
 -6 -6 -6 -6 6 -5 6
 5 6 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -7 -7 7 7
 -6 -7 7 7 7 7 -7 -6 6
 5 -4 5 6, 5 -4 5 6
 -6 -6 -6 -6 6 -5 6
 5 6 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -8 7
 -6 -7 7 7 7 7 7 -8 -8

Chorus 

 8 8 8 9, 8 -8 -8 -8 9
 8 -8 7 7 7 7 -8 8 -7 -7 7 -7
 -6 6 -6 -6 7 -8, -7 -6 6 6 -7 7
 -8 8 -9 -9 -9 -9 9 8 -8 -8 8 -8
 8 8 8 9, 8 -8 -8 -8 9
 8 9 -10 -10 -10 -10 9 -8 8 9 9 9
 8 -8 8 -8 8 7 -6 7
 8 -8 8 -8 8 7 -6 7
 -8 8 -9 -9 -9 9 8 -8
 7 -8 7

9 9 9 9 8 -8 8 9 8 -8 8
 -9 8 7 -9 -9 8 7 -8 -8

 7 -8


Video Harmonica
Video Music


Sheet Music

Note:

Mi Rê Mi Sol, Mi Rê Mi Sol
 La La La La Sol Fa Sol
 Mi Sol La La La Si Si La Si Si Đố Đố
 La Si Đố Đố Đố Đố Si La Sol
 Mi Rê Mi Sol, Mi Rê Mi Sol
 La La La La Sol Fa Sol
 Mi Sol La La La Si Si La Si Si Rế Đố
 La Si Đố Đố Đố Đố Đố Rế Rế

Chorus:

 Mí Mí Mí Sól, Mí Rế Rế Rế Sól
 Mí Rế Đố Đố Đố Đố Rế Mí Si Si Đố Si
 La Sol La La Đố Rế Si La Sol Sol Si Đố
 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Sól Mí Rế Rế Mí Rế
 Mí Mí Mí Mí, Rế Rế Rế Sól
 Mí Sól Lá Lá Lá Lá Sól Rế Mí Sól Sól Sól
 Mí Rế Mí Rế Mí Đố La Đố
 Mí Rế Mí Rế Mí Đố La Đố
 Rế Mí Fá Fá Fá Sól Mí Rế
 Đố Rế Đố

 Sól Sól Sól Sól Mí Rế Mí Sól Mí Rế Mí
 Fá Mí Đố Fá Fá Mí Đố Rế Rế

 Đố Rế

Midi Down

Update: Tabs của bạn Lá Sắp Rụng cùng với video kèn harmonica của bạn Tạ Thái Hà đã lập kỷ lục về số lần view cho một bài viết trên fanpage của chúng tôi, và không chỉ H4U mà rất nhiều MV nhạc cụ khác cũng đã góp phần tạo nên một cơn bão mạng thực sự. Cùng với việc haivl đóng cửa thì bản hit "chắc ai đó sẽ về" chắc chắn sẽ là những điểm nhấn lớn nhất của mùa thu năm nay :D