Harmonica Tab - The Moon Represents My Heart

Ánh Trăng Lẻ Loi - Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em  
Tabs: Tremolo
7 9 11 13
9 8 11 13
13 14 16 15 15 14 13
11 10 9 9 9
11 10 9 9 9
10 11 10 9 6 11 10
7 9 11 13
9 8 11 13
13 14 16 15 14 13
11 10 9 9 9
11 10 9 9 9
10 11 10 6 8 10 9
13 11 10 9 13 8
6 8 6 ,8 6 ,7 11
13 11 10 9 13 8
6 8 9 9 9 10 11 10
Tabs: Diatonic

 -2 4 5 6
 4 -3 5 6
 6 -6 -7 7 7 -6 6
 5 -4 4 4 4
 5 -4 4 4 4
 -4 5 -4 4 -3" 5 -4
 -2 4 5 6
 4 -3 5 6
 6 -6 -7 7 -6 6
 5 -4 4 4 4
 5 -4 4 4 4
 -4 5 -4 -3" -3 -4 4
 6 5 -4 4 6 -3
 -3" -3 -3" -3 -3" -2 5
 6 5 -4 4 6 -3
 -3" -3 4 4 4 -4 5 -4

Video:

Sheet Music:
Note: (use harmonica convert)
 Sòl Đô Mi Sol
 Đô Sì Mi Sol
 Sol La Si Đố Đố La Sol
 Mi Rê Đô Đô Đô
 Mi Rê Đô Đô Đô
 Rê Mi Rê Đô Là Mi Rê
 Sòl Đô Mi Sol
 Đô Sì Mi Sol
 Sol La Si Đố La Sol
 Mi Rê Đô Đô Đô
 Mi Rê Đô Đô Đô
 Rê Mi Rê Là Sì Rê Đô
 Sol Mi Rê Đô Sol Sì
 Là Sì Là Sì Là Sòl Mi
 Sol Mi Rê Đô Sol Sì
 Là Sì Đô Đô Đô Rê Mi Rê
 

Midi: MF

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U