Harmonica Tab - Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo Dạt Mây Trôi

Tabs: Tremolo


9 9 / 13 11 12 13 / 14 13 13
11 11 11 10 11 13 9
11 10 9 7
13 15 11 12 13
11 11 11 10 11 13 9
11 10 9 7

6 9 9 10 11
11 10 11 10 9 10 11 10 9 7
9 7 9 10 11 10 9

Tabs: Diatonic

Tabs 1 (Dịch từ tabs Tremolo):
 4 4 / 6 5 -5 6 / -6 6 6
 5 5 5 -4 5 6 4
 5 -4 4 -2
 6 7 5 -5 6
 5 5 5 -4 5 6 4
 5 -4 4 -2

 -3" 4 4 -4 5
 5 -4 5 -4 4 -4 5 -4 4 -2
 4 -2 4 -4 5 -4 4

Tabs 2:
3 3 /5 4 -4 5/ -5 5 5/
 4 -3 4 4 -3 4 5
 3 3 4 -3 3 2
6 -6 5 -5 6 5 -4 5 5 -4 5 6 4 4 5 -4 4 3. 4 3 4 5 -4 4
3 3 5 4 -4 5 -5 5 5 4 -3 4 4 -3 4 5 3 3 4 -3 3 2
6 -6 5 -5 6 5 -4 5 5 -4 5 6 4 4 5 -4 4 3. 3 4 4 -4 5 -4 5 -4 5 -4 5 6 5 4 5 4 5 6 -5 5 


Video:

 Sheet Music: 

Midi: MF

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U