Harmonica Tab - Con Duong Hanh Phuc

Con Đường Hạnh Phúc

Cảm âm bởi: MChip999 - Harmonica4u

Tabs: Tremolo


11 12 13/ 17 17 15 16 15 18 15
15 18 17 14/ 16 15 18 13
11 12 13 12/ 14 17 18 16 14 13 13 18 16 15
11 13 12 11 12 14 16 13
11 11 12 11/ 17 17 15 16 15 18 15
15 18 17 17 14 14/ 16 15 18 13 13
11 12 13 12 14 17/ 18 16 14 13 13 18 16 15
15 18 17 20 17 15 20 17 16 15
14 16 15/ 18 18 18 17 19 15
14 16 18 15
18 17 20 17 22 19
13 15 19 19/ 17 18 16 15 15
14 15 22 22/ 22 19 19 18 17 17
15 17 22 22
22 19 19 18 17 18 19 15
16 15 16 14/ 15 16 15 18 16 15

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U