Harmonica Tab - Giai Dieu Tinh Yeu

Giai Điệu Tình Yêu

Cảm âm bởi: tuanpekoe

Tabs: Tremolo:


7 9 8 9
8 6 7 10 9 13 8
6 8 9 6 7 8 9
6 6 8 9 11 10

9 8 9 ( 1)

10 9 8 10 9 13 8
6 8 9 6 7 8 9
11 12 12 11 9 10
10 9 8 8 7 5 10 9
6 9 8 6 7
10 9 8 8 10 11 10 9
6 9 7 9 13

7 9 10 11 7 11 10
9 9 10 11 9 8
6 6 8 9 14 13 11 9 6 13 12 11 10

7 9 10 11 12 11 10
9 9 10 11 9 8
6 6 8 9 14 13 11 9 6 13 12 (2)
10 9 8 9

Repeat (1) -> (2)

Chorus:

6 8 9 9 10 10 8 7 13 12 11 10 11
6 8 9 9 10 10 8 7 13 14 13 10 11
12 11 10 9 10 , 13 12 11 10 11
12 11 12 12 13 14' 12 13 12 13
7 9 10 11 7 11 10
11 12 11 10 9 8 9 9 10 11 9 8
8 9 10 8 6 7 6
6 8 9 14 13 11 7
6 13 12 6 9 10
7 9 10 11 12 11 10
9 9 10 11 9 8
6 6 8 9 14 13 11 9 6 13 12
10 9 8 9

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U