Harmonica Tab - Happy New Year - ABBA

Tabs : Diatonic
4 -4 5 -5 5 -4 4
4 -4 5 6 7 8 -7
-7 7 -6 -6 -7 6
7 -7 -7 -6 -6 6 6 x2

5 -5 6 8
5 -5 6 -8
5 -5 6 7 -7 -6 -7 -6 6 6
-6 6 6 6 -6 6 -5 5 -5 6
6 -5 5 -4 x2

6 -5 5 -4
-5 -5 5 -4 4

Tabs: Tremolo
Happy new year

12 11 10 9
9 10 11 13 15 17 16,
16 15 14 , 14 16 13,
15 16 16, 14 14 13 13

9 10 11, 12 11 10 9
9 10 11 13 15 17 16
16 15 14 14 16 13
15 16 16, 14 14, 13 13

Chorus:
11 12 13 17…
11 12 13 18…, 11 12 13
15 16 14 16 14 13 13
14 13 13, 14 13 12 12 11 12 13 13 12 10

11 12 13 17…, 11 12 13 18…
11 12 13, 15 16 14 16 14 13 13
14 13 13 14 13 12 12, 11 12 13 13 12 10,
13 12 11 10 ,12 11 10 9

Video:
Harmonica


Guitar

Sheet Music: update
Midi: update

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U