Harmonica Tab - Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai - Đan Trường

Tabs: Tremolo
11 12 13 13 13 13
11 12 13 13 13 13
14 16 15 11 11 10 11
13 13 12 12 11 10 9
11 13 11 9
13 13 12 12 11 12 13 11 10

11 12 13 13 13 13
13 13 13 13 13
14 16 15 11 11 10 11
13 13 12 11 10 9
11 13 11 9
13 13 12 12 11 12 13 14 13
 

14 16 15 15 18 15
15 16 15 16 13
13 14 9 9 9 11 11 13 11 10
14 16 15 15 18 15
15 16 15 16 13
13 14 15 15 15

15 17 18 15 17 18

Chorus:
17 17 20 17/ 18 15 18 20 18
15 15 18 15/ 16 14 16 17 16
14 18 17 18 15 14
13 18 17 18 15 14
14 18 17 18 15 14 15 15

Tabs: Diatonic
 5 -5 6 6 6 6
 5 -5 6 6 6 6
 -6 -7 7 5 5 -4 5
 6 6 -5 -5 5 -4 4
 5 6 5 4
 6 6 -5 -5 5 -5 6 5 -4
 5 -5 6 6 6 6
 6 6 6 6 6
 -6 -7 7 5 5 -4 5
 6 6 -5 5 -4 4
 5 6 5 4
 6 6 -5 -5 5 -5 6 -6 6
 -6 -7 7 7 -8 7
 7 -7 7 -7 6
 6 -6 4 4 4 5 5 6 5 -4
 -6 -7 7 7 -8 7
 7 -7 7 -7 6
 6 -6 7 7 7
 7 8 -8 7 8 -8

 8 8 -9 8 -8 7 -8 -9 -8
 7 7 -8 7 -7 -6 -7 8 -7
 -6 -8 8 -8 7 -6
 6 -8 8 -8 7 -6
 -6 -8 8 -8 7 -6 7 7

 Video:
Sheet Music: update
Midi: MF
Beat: update

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U