Harmonica Tab - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Tabs: Tremolo
17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 17 18 15 15 15 15 18 18 18 14 17
17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 19 22 19 17 14 16 15
17 18 15 16 13 16 14
17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 17 18 15 15 15 15 18 18 18 14 17
 17 17 17 20 17 15 14
17 18 18 19 22 19 17 14 16 15 17 18
15 16 13 16 15 14
Chorus:
14 14 16 15 18 17
14 17 18 14 18 18 15 16 14 14 14 16 15 18 17
14 17 18 18 19 22 19 18 17 14 14 16 15 18 17
14 17 18 14 18 18 15 16 14 14 14 16 15 18 17
14 17 18 15 18 15 16 13 14

Tabs: Tremolo (Tone thấp)
11 11 11 12 11 9 6, 11 10 10 11 10
9 9 9 9 10 10 10 7 11 
11 11 11 12 11 9 6 , 11 10 10 13 14 13 11
6 8 9 , 11 10 9 8 7 8 6

11 11 11 12 11 9 6, 11 10 10 11 10
9 9 9 9 10 10 10 7 11
11 11 11 12 11 9 6, 11 10 10 13 14 13 11
6 8 9 11 10, 9 8 7 8 9 6

6 6 8 9 10 11 , 6 11 10
6 10 10 9 8 6
6 6 8 9 10 11, 6 11 10
10 13 14 13 10 11

6 6 8 9 10 11 , 6 11 10
6 10 10 9 8 6
6 6 8 9 10 11, 6 11 10
9 10 9 8 7 6

Tabs: Diatonic

 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 8 -8 7 7 7 7 -8 -8 -8 -6 8
 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 9 -10 9 8 -6 -7 7
 8 -8 7 -7 6 -7 -6
 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 8 -8 7 7 7 7 -8 -8 -8 -6 8
 8 8 8 -9 8 7 -6
 8 -8 -8 9 -10 9 8 -6 -7 7 8 -8
 7 -7 6 -7 7 -6

 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 -6 -8 -8 7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 -8 9 -10 9 -8 8 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 -6 -8 -8 7 -7 -6 -6 -6 -7 7 -8 8
 -6 8 -8 7 -8 7 -7 6 -6

Video:

Sheet Music: Note: Tone thấp 
 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Mi Rê
 Đô Đô Đô Đô Rê Rê Rê Sòl Mi
 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Sol La Sol Mi
 Là Sì Đô Mi Rê Đô Sì Sòl Sì Là
 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Mi Rê
 Đô Đô Đô Đô Rê Rê Rê Sòl Mi
 Mi Mi Mi Fa Mi Đô Là Mi Rê Rê Sol La Sol Mi
 Là Sì Đô Mi Rê Đô Sì Sòl Sì Đô Là
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Là Rê Rê Đô Sì Là
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Rê Sol La Sol Rê Mi
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Là Rê Rê Đô Sì Là
 Là Là Sì Đô Rê Mi Là Mi Rê
 Đô Rê Đô Sì Sòl Là

Note: Tone cao
  Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Mí Rế Đố Đố Đố Đố Rế Rế Rế La Mí
 Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Sól Lá Sól Mí La Si Đố
 Mí Rế Đố Si Sol Si La
 Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Mí Rế Đố Đố Đố Đố Rế Rế Rế La Mí
 Mí Mí Mí Fá Mí Đố La
 Mí Rế Rế Sól Lá Sól Mí La Si Đố Mí Rế
 Đố Si Sol Si Đố La

 La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế La Rế Rế Đố Si La La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế Rế Sól Lá Sól Rế Mí La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế La Rế Rế Đố Si La La La Si Đố Rế Mí
 La Mí Rế Đố Rế Đố Si Sol La

Midi: Update

No comments :

Post a Comment

Chý ý :
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn . Hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin Vào Đây. Hoặc post lên Facebook ;
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin Vào Đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm blog ! Chúc các bạn vui vẻ và thành đạt !