Harmonica Tab - That is Love (Nguoi Tinh Mua Dong)

That is Love - Người Tình Mùa Đông
Tabs: Tremolo

7 6 9 9 9 10 11
11 13 14 14 16 14 13 11
11 10 10 10 9 6 7 6
7 9 9 9 10
7 6 9 9 9 10 11
11 13 14 14 16 14 13 11
11 10 10 9 6 7 6
9 8 8 8 6 7 6

Chorus :
9 10 11 13 11 10 9 10 11
14 11 10 9 10 11
16 16 13 14
14 13 14 13 14 13 11 10 11 13 11 11
10 10 9 10 11

9 10 11 13 11 10 9 10 11
14 11 10 9 10 11
16 16 13 14
14 13 14 13 14 15 14 11 13

Video:

Note: ( That is Love - Người Tình Mùa Đông)
 Sòl Là Đô Đô Đô Rê Mi
 Mi Sol La La Si La Sol Mi
 Mi Rê Rê Rê Đô Là Sòl Là
 Sòl Đô Đô Đô Rê
 Sòl Là Đô Đô Đô Rê Mi
 Mi Sol La La Si La Sol Mi
 Mi Rê Rê Đô Là Sòl Là
 Đô Sì Sì Sì Là Sòl Là

 Đô Rê Mi Sol Mi Rê Đô Rê Mi
 La Mi Rê Đô Rê Mi
 Si Si Sol La
 La Sol La Sol La Sol Mi Rê Mi Sol Mi Mi
 Rê Rê Đô Rê Mi
 Đô Rê Mi Sol Mi Rê Đô Rê Mi
 La Mi Rê Đô Rê Mi
 Si Si Sol La
 La Sol La Sol La Đố La Mi Sol

Midi: MF

No comments :

Post a Comment

Chý ý :
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn . Hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin Vào Đây. Hoặc post lên Facebook ;
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin Vào Đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm blog ! Chúc các bạn vui vẻ và thành đạt !