Harmonica Tab - Beautiful in White - Shane Filan (Westlife)

Tabs: Tremolo

 9 9 9 9 8 7
 6 8 9 13 5  (x2)
 6 8 9 10
 9 9 9 9 8 7
 6 8 9 13 5  (x2)
 8 9 10


 9 10 11 11 11 11 13 13 10
 9 9 11 11 10
 6 6 12 11 12 11 10 10
 9 10 11 11 11 11 13 13 10
 9 9 11 11 10
 6 6 12 11 12 11 10 10
 9 9


 9 9 9 9 8 7
 6 8 9 13 5
 6 8 9 10
 9 9 9 9 8 7
 13 12 12 13 12 11
 6 8 9 13 5  (x2)
 6 8 9 10


 9 10 11 11 11 11 13 13 10
 9 9 11 11 10
 6 6 12 11 12 11 10 10
 9 10 11 11 11 11 13 13 10
 9 9 11 11 10
 6 6 12 11 12 11 9 10
 9 10 11 11 11 11 13 13 10
 9 9 11 11 10
 6 6 12 11 12 11 10 10
 9 10 11 11 11 11 13 13 10
 9 9 11 11 10
 6 6 12 11 12 11 9 10
 9 9


Tabs: Diatonic


 4 4 4 4 -3 -2
 -3'' -3 4 6 2     (x2)
 -3'' -3 4 -4
 4 4 4 4 -3 -2    (x2)
 -3'' -3 4 6 2

    
 -3 4 -4
 4 -4 5 5 5 5 6 6 -4
 4 4 5 5 -4
 -3'' -3'' -5 5 -5 5 -4 -4
 4 -4 5 5 5 5 6 6 -4
 4 4 5 5 -4
 -3'' -3'' -5 5 -5 5 -4 -4
 4 4


 4 4 4 4 -3 -2
 -3'' -3 4 6 2
 -3'' -3 4 -4
 4 4 4 4 -3 -2
 6 -5 -5 6 -5 5
 -3'' -3 4 6 2   (x2)
 -3'' -3 4 -4


 4 -4 5 5 5 5 6 6 -4
 4 4 5 5 -4
 -3'' -3'' -5 5 -5 5 -4 -4
 4 -4 5 5 5 5 6 6 -4
 4 4 5 5 -4
 -3'' -3'' -5 5 -5 5 4 -4
 4 -4 5 5 5 5 6 6 -4
 4 4 5 5 -4
 -3'' -3'' -5 5 -5 5 -4 -4
 4 -4 5 5 5 5 6 6 -4
 4 4 5 5 -4
 -3'' -3'' -5 5 -5 5 4 -4
 4 4
Video:

Sheet Music: update
Note:
ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ SÌ SÒL
LÀ SÌ ĐÔ SOL MÌ (X2)
LÀ SÌ ĐÔ RÊ
ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ SÌ SÒL
LÀ SÌ ĐÔ SOL MÌ (X2)
SÌ ĐÔ RÊ

ĐÔ RÊ MI MI MI MI SOL SOL RÊ
ĐÔ ĐÔ MI MI RÊ
LÀ LÀ FA MI FA MI RÊ RÊ
ĐÔ RÊ MI MI MI MI SOL SOL RÊ
ĐÔ ĐÔ MI MI RÊ
LÀ LÀ FA MI FA MI RÊ RÊ
ĐÔ ĐÔ

ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ SÌ SÒL
LÀ SÌ ĐÔ SOL MÌ (X2)
LÀ SÌ ĐÔ RÊ
ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ SÌ SÒL
SON FA FA SOL FA MI
LÀ SÌ ĐÔ SOL MÌ
LÀ SÌ ĐÔ RÊ

ĐÔ RÊ MI MI MI MI SOL SOL RÊ
ĐÔ ĐÔ MI MI RÊ
LÀ LÀ FA MI FA MI RÊ RÊ
ĐÔ RÊ MI MI MI MI SOL SOL RÊ
ĐÔ ĐÔ MI MI RÊ
LÀ LÀ FA MI FA MI ĐÔ RÊ
ĐÔ RÊ MI MI MI MI SOL SOL RÊ
ĐÔ ĐÔ MI MI RÊ
LÀ LÀ FA MI FA MI RÊ RÊ
ĐÔ RÊ MI MI MI MI SOL SOL RÊ
ĐÔ ĐÔ MI MI RÊ
LÀ LÀ FA MI FA MI ĐÔ RÊ
ĐÔ ĐÔ
Midi: update

No comments :

Post a Comment

Chý ý :
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn . Hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin Vào Đây. Hoặc post lên Facebook ;
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin Vào Đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm blog ! Chúc các bạn vui vẻ và thành đạt !